ÇANKAYA
Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik
Ltd. Şti.
Arı Müşavirlik

ÇANKAYA Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd.Şti.

"İşletmenin dili"  veya "İşletmenin Kalbi" olarak algılanan muhasebe, işletmede meydana gelen ekonomik olayların ilgili taraflara tarafsızca yansıtılmasında önemli bir role sahiptir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 'ler Muhasebe 'nin, bu işlevini yürütürken gerek işletmeci, gerekse işletme dışı çevrelere yararlı bilgilerin doğru olarak açıklanmasını amaç edinir. Diğer bir deyişle Serbest Muhasebeci mali Müşavir 'in amacı, işletme ile ilgili tarafların kararlarında kullanabilecekleri doğru bilgileri üretmek ve sunmaktır. Çünkü muhasebe bilgileri, bir işletmenin ne kadar iyi veya kötü yönetildiğin belirlenmesinde önemli bir göstergedir.

Muhasebenin  bugünkü  işlevi  bilgi  ekonomisinin  kullanılması bağlamında daha  da artmıştır. Bilgi, günümüzün en önemli rekabet silahıdır. Zira bilgi, doğal kaynaklardan, büyük fabrikalardan ya da şişkin banka hesaplarından daha  değerli  ve  daha  güçlüdür. Karar alıcıların temel kaynakları kullanacakları doğru bilgilerle değer kazanır. Bu bilgileri ustaca  işleyerek  kullanabilir  hale  getirenler ise Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 'lerdir. Gerek mikro gerekse makro seviyede bilginin değerliliğini  koruyabilmesi,  bunların güvenilirlik  ve  zamanlılık kavramı çerçevesinde  bilgi  kullanıcılarına  aktarılması  ile  doğru  orantılıdır. Günümüzde muhasebebilgileri, işletme yöneticilerinin karar mekanizmalarında  önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda muhasebe yönetim/bilgi sistemi olarak görevini yerine getirmektedir.

Muhasebe  bilgi  sisteminin, sistemin  önemli öğeleri   olan   Serbest   Muhasebeci Mali Müşavir 'ler tarafından bir karar destek  sistemi içine  sokularak  operasyon  el, taktik ve stratejik boyutlarda geliştirilmesi gerekmektedir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin  sorumluluğu;  işverenlere,  müşterilerine, devlete  ve  topluma karşıdır. Sorumluluk ise; isteğe bağlı sorumluluk, yasal sorumluluk, etik sorumluluk ve  ekonomik sorumluluk olarak dört ayrıma tabi tutulabilir.

Günümüzde  muhasebenin  fonksiyonel  yapısı sürekli bir gelişim içindedir. Muhasebe, klasik muhasebe tanımının da ötesinde, önemli  bir  misyona  sahiptir. Bu misyon,  ülke ekonomisi ve işletme açısından olmak üzere iki grupta ele alınabilir. Ülke ekonomisi açısından muhasebe, makro göstergelerin oluşturulmasında kullanılan  verileri hazırlarken, işletme açısından ise, işletme sahip ve yöneticilerinin doğru karar almasına yardımcı olur.

"Muhasebe verilerinin anlamlılık düzeyini yükselten ve onları işlenebilir hale getirenler Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerdir. Tüm bu gelişmelere paralel olarak Ankara'da kurmuş olduğumuz organizasyonda şehir içindeki ve dışındaki sanayi işletmelerinden hizmet sektörüne, aile şirketlerinden, yerli ve yabancı bireysel yatırımcılardan, yurt dışındaki gurbetçilerimize kadar geniş bir yelpaze içinde Serbest muhasebeci mali müşavirlik hizmetleri vermekteyiz.

Bu hizmetleri sizlere sunarken sadece defterler ve beyannameler  üzerinde değil, değerli mükelleflerimizin iş hayatında karşılaştıkları, işletmecilik, verimlilik, muhasebe ve finans gibi konularda sürekli kendilerine danışmanlık yaparak, toplam kalite yolunda kendilerine iyi birer yol arkadaşı olmaya çalışıyoruz.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir'lik Hizmetlerimiz

Mükelleflerimize verdiğimiz Serbest Muhasebe Mali Müşavir hizmetlerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır.

 • Vergi ve ilgili diğer mevzuata, Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.
 • Bilanço, gelir-gider tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.
 • Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMS' ye uygunluğunun kontrolü.
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.
 • Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.
 • İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması.
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.
 • İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.
 • İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları'nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili İAB, İbraname ve diğer tüm belgelerin hazırlanması.
 • Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne dosya açmak, Ek-1 ve Ek-2 bildirgelerini vermek ve diğer işlemleri yerine getirmek.
 • SSK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.
 • KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişi'nin mükellefe sunulması.
 • Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.
 • Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SSK, Bağ-kur ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.
 • Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.
 • SSK, Bağ-Kur, İş, Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. Mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak. Emeklilik işlemleri konusunda bilgi vermek, yardımcı olmak.
 • Mükelleflerin ön muhasebe elemanlarını eğitmek, eğitim sonrası kontrolünü yaparak, ön muhasebenin kusursuz işleyişini sağlamak.
 • Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri ,benzer konudaki Danıştay kararlarını v.b.dokümanı toplamak; dava dilekçesini hazırlamak. Dava aşamasında mükellefe danışmanlık yapmak.

 

Bu site; Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile İlgili
Mecburi Meslek Kararları MADDE 17 deki Reklam ve Teşvik Yasağı ile ilgili hükümlere uygun olarak hazırlanmıştır.
SİTE ETİKETLERİ: serbest muhasebeci mali musavir, ankara muhasebe, ankaradaki muhasebeciler, muhasebe bürosu,togay arı, arı muhasebe bürosu, bilgisayar muhasebe, bilgisayarlı muhasebe, bilgisayarli muhasebe, genel muhasebe, mali musavir, mali müsavir, maliyet muhasebesi, muhasebe, muhasebe ankara, muhasebe burosu, muhasebe büroları, muhasebe bürosu, muhasebe elemanı, muhasebe işi, muhasebe kayıtları, muhasebe müdürü, muhasebe siteleri, muhasebe uzmanlığı, muhasebe ücretleri, muhasebeci mali musavir, musavir, müsavir, müşavir, ön muhasebe, serbest muhasebe, serbest muhasebeci, şirket muhasebesi, şirketler muhasebesi, temel muhasebe, yeminli mali musavir, ankaradaki mali müşavirler, ankaradaki serbest muhasebeci mali müşavirler, ankaradaki muhasebe şirketleri, ankaradaki muhasebe firmaları

Meşrutiyet Cad. No: 14/19 Kızılay / ANKARA  Tel: (0.312) 419 34 25 - Faks: 419 34 26
Gsm: (0.533) 541 39 80